Menu X
Menu X
Regulamin portalu PSSite.com

I Informacje ogólne
 

1. Wydawcą portalu PSSite.com jest firma ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (04-533) przy ul. Cedrowej 34, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem KRS 0000358773, NIP 9522090656, REGON 142446421.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu PSSite.com.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich Użytkowników korzystających z portalu. Nieprzestrzeganie Regulaminu wiąże się z konsekwencjami, które zostały opisane w IV części regulaminu.
 

II Obowiązki i prawa Wydawcy portalu PSSite.com
 

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu (mowa tutaj m.in. o usuwaniu treści zabronionych).

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników portalu.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi (w szczególności spowodowane siłą wyższą).
 

III Obowiązki i prawa Użytkowników korzystających z portalu PSSite.com
 

1. Zabronione jest obrażanie i poniżanie innych Użytkowników.

2. Zabronione jest używanie słów uznanych potocznie za wulgarne bądź obraźliwe.

3. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i noszą znamiona plagiatu – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które popierają radykalne postawy społeczne i są przejawem jakiejkolwiek formy dyskryminacji (np. na tle rasowym, płciowym, religijnym).

5. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych.

6. Zabronione jest umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy treść taka została wcześniej zaakceptowana przez Wydawcę portalu.

7. Zabronione jest umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych.

8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu PSSite.com bez zgody autora. 

9. Zabronione jest rejestrowanie się pod nickami będącymi nazwami własnymi (np. nazwiska znanych osób).

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, zwłaszcza w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

12. Należy unikać zamieszczania treści niewnoszących nic do dyskusji (tzw. spam), m.in.: zamieszczania komentarzy typu „świetna gra”, „zgadzam się”, „masz rację” itp.; komentowania kilkunastodniowych aktualności; powielania tematów dyskusji dla danej gry (w takiej sytuacji należy dopisać się do istniejącej już dyskusji, jeśli temat jest zbliżony); zakładania pojedynczych dyskusji bez braku rozwinięcia zagadnienia; zadawania pytań w miejscach do tego nieprzeznaczonych; dopraszania się o aktywności (np. o plusy/minusy lub komentarze) w celu zdobycia Osiągnięcia.

13. Należy dbać o jakość zamieszczanych materiałów (wpisów blogowych, komentarzy) zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym.

14. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników.

15. Zabronione jest zakładanie dodatkowych kont. Jeden użytkownik = jedno konto. W przypadku odkrycia, iż użytkownik korzysta na portalu z dwóch (lub więcej) kont - wszystkie zostaną zbanowane.

Jeżeli użytkownik w przeszłości posiadał konto na PS3 Forum, które zostało przeniesione na portal PSSite.com (konta założone przed 23 października 2013 roku), ale z tego konta nie korzysta, zobowiązany jest poinformować redakcję o tym fakcie, aby takie konto zostało specjalnie oznaczone. W przypadku gdy Użytkownik założy nowe konto na portalu PSSite.com, mając świadomość posiadania już jednego konta, i nie poinformuje o tym administracji, oba konta (stare i nowe) zostaną zablokowane.

16. Użytkownik winień dbać o aktualność danych swojego konta, zwłaszcza adresu mailowego, który służy Redakcji do kontaktu z Użytkownikiem oraz jest jedyną formą umożliwiającą odzyskanie hasła.

17. Użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów (o ile nie naruszają zasad Regulaminu) oraz do traktowania go z szacunkiem.

18. Użytkownik może dowolnie korzystać z portalu PSSite.com, o ile nie łamie przy tym zasad Regulaminu.

19. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag i sugestii związanych z portalem PSSite.com. W tym przypadku należy skontaktować się z redakcją portalu PSSite.com (redakcja@pssite.com) lub przesłać takie informacje drogą listowną na adres Wydawcy: ADVERTIGO S.A., Cedrowa 34, 04-533 Warszawa.

20. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym przypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją portalu PSSite.com (redakcja@pssite.com).
 

IV Kary
 

1. Za niepostrzeganie Regulaminu Użytkownikowi grożą kary. W przypadku sytuacji nieopisanej w poniższych przykładach, decyzję podejmuje redakcja portalu PSSite.com.

2. W zależności od stopnia naruszenia zasad, stosuje się następujące kary:

 • upomnienie – kara stosowana w przypadku łagodnych przewinień (pojedynczy spam, niecenzuralne słownictwo).
 • ostrzeżenie – kara stosowana w przypadku notorycznych naruszeń regulaminu (spam, niecenzuralne słownictwo, umieszczanie niedozwolonych treści); jeden Użytkownik może dostać 3 ostrzeżenia, gdzie trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z zablokowaniem konta i uniemożliwia korzystanie z portalu PSSite.com. Pojedyncze ostrzeżenie nie blokuje dostępu do strony.
 • ban – ostateczna forma kary stosowana w przypadku Użytkowników, którzy w wyraźny sposób naruszają zasady Regulaminu. Ban ma formę bezterminową i całkowicie uniemożliwia korzystanie z portalu.
 • powiadomienie providera internetowego danego użytkownika (w przypadku szczególnie rażących form naruszenia Regulaminu).
 • powiadomienie odpowiednich organów władzy publicznej (w przypadku naruszeń prawa Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Upomniany Użytkownik jest zobowiązany zastosować się do nałożonej kary.

4. W przypadku braku wyrażenia zgody na nałożoną karę, Użytkownikowi przysługuje odwołanie. Odwołanie takie należy przesłać do redakcji portalu PSSite.com drogą mailową (redakcja@pssite.com).  
 

V Gradiatorzy (konkurs zawieszony od 1 kwietnia 2014 roku)
 

1. Gradiatorzy są formą zabawy społecznościowej, która jest częścią portalu PSSite.com.

2. Gradiatorzy objęci są tymi samymi zasadami Regulaminu jak cały portal PSSite.com. 

3. Celem Gradiatorów jest wyłonienie Użytkownika, który w danym cyklu konkursowym zdobył największą ilość Punktów Doświadczenia przyznawanych za aktywności poczynione na portalu PSSite.com. W zabawie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Wydawcą PSSite.com.

4. Punkty przyznawane są w trzech kategoriach:

 • aktywności na stronie - pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie aktywności poczynione przez Użytkownika w trakcie korzystania z portalu PSSite.com - mowa tutaj m.in. o napisanych komentarzach, założonych dyskusjach, ocenionych grach itp.
 • osiągnięcia - pod pojęciem osiągnięcia należy rozumieć jednorazowo przyznawane punkty za wykonanie określonego z góry zadania (np. zalogowanie się na portalu, napisanie określonej ilości komentarzy).
 • miejsce w rankingu - pod tym pojęcie należy rozumieć miejsce zyskane przez Użytkownika w tygodniowym lub miesięcznym rankingu. Osoby, które na koniec danego cyklu konkursowego znajdą się na miejscach 1-20, dostają dodatkowe punkty wliczane do klasyfikacji tygodniowej i miesięcznej. W przypadku punktacji tygodniowej jest to odpowiednio:

20 punktów za 1. miejsce
19 punktów za 2. miejsce
18 punktów za 3. miejsce
...
10 punktów za za 11. miejsce
...
1 punkt za 20.miejsce

w przypadku punktacji miesięcznej:

60 punktów za 1. miejsce
57 punktów za 2. miejsce
54 punkty za 3. miejsce
...
30 punktów za 11. miejsce
...
3 punkty za 20. miejsce

5. Konkursy odbywają się w określonych przedziałach czasowych:

 • konkurs tygodniowy - trwa od północy w poniedziałek do północy w niedzielę
 • konkurs miesięczny - trwa od północy pierwszego dnia danego miesiąca do północy ostatniego dnia tego samego miesiąca

6. Przed rozpoczęciem każdego cyklu konkursowego, Użytkownik na stronie Społeczności portalu PSSite.com znajdzie informację odnośnie nagród przewidzianych na dany cykl konkursowy (tygodniowy oraz miesięczny).

7. Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie liczby Punktów Doświadczenia, którą zgromadził w danym cyklu konkursowym. Punktów Doświadczenia przyznawane są za aktywności, którymi Użytkownik wykazuje się na portalu PSSite.com. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić aktualny stan Punktów Doświadczenia w swoim profilu. Ostateczna ilość Punktów Doświadczenia określana jest na podstawie automatycznego systemu punktowania. Wyniki są dostępne na stronie Społeczności.

8. Nagrodę tygodnia lub miesiąca wygrywa Użytkownik, który w danym cyklu konkursowym zgromadził największą ilość Punktów Doświadczenia. Czas cyklu konkursowego opisano w punkcie 5. niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku uzyskania tej samej ilości Punktów Doświadczenia przez dwóch lub więcej Użytkowników nagrodzony zostaje Użytkownik z wyższym levelem. W przypadku równej ilości Punktów Doświadczenia i przy tym samym levelu nagrodę zdobywają wszyscy zainteresowani Użytkownicy (tj. Użytkownicy o najwyższej ilości Punktów Doświadczenia i tym samym levelem w danym cyklu konkursowym).

10. Użytkownicy gromadzą punkty w trzech kategoriach:

 • ranking tygodniowy - w rankingu uwzględniane są tylko punkty za aktywności, które Użytkownik poczynił w danym okresie rankingowym. Przez aktywności należy rozumieć komentarze, blogi, dyskusje itp. Ranking tygodniowy nie obejmuje punktów za Osiągnięcia.
 • ranking miesięczny - w rankingu miesięcznym obok aktywności punktowane są również jednorazowe Osiągnięcia.
 • Hall of Fame - ranking najlepszych Użytkowników jest zbiorczym rankingiem działającym od początku wprowadzenia systemu; ranking ten nie jest objęty nagrodami.

11a. Jeden Użytkownik może wygrać nagrodę tygodniową raz na 8 tygodni. W przypadku gdy Użytkownik zdobędzie największą ilość Punktów Doświadczenia w kolejnym tygodniu, począwszy od pierwszego tygodnia, w którym wygrał, to nagroda ta przechodzi na kolejnego Użytkownika z najwyższą ilością Punktów Doświadczenia, aż do momentu zakończenia się okresu przejściowego. Przykład:

 • tydzień 1 - największą ilość Punktów Doświadczenia zdobył Użytkownik X - wygrywa nagrodę tygodnia.
 • tydzień 2 - największą ilość Punktów Doświadczenia zdobył ponownie Użytkownik X - w tej sytuacji nagrodę wygrywa Użytkownik Y, który jest drugi na liście rankingowej (o ile nie wygrał nagrody w ciągu poprzednich 8 tygodni; w sytuacji, jeśli druga osoba wygrała nagrodę w ciągu 8 ostatnich tygodni, wygrywa ją kolejna osoba, która nie wygrała w ciągu ostatnich 8 tygodni - proces wyłonienia zwycięzcy trwa do momentu, aż wskazany zostanie user, który nie wygrał nagrody w ciągu ostatnich 8 tygodni).
 • tydzień 3-8 - w kolejnych tygodniach obowiązuje procedura opisana w punkcie "tydzień 2".
 • tydzień 9 - największą ilość Punktów Doświadczenia zdobył Użytkownik X - wygrywa nagrodę tygodnia (Użytkownik X po 8 tygodniach, włącznie z tygodniem, kiedy wygrał, może ponownie wygrać nagrodę).

11b. Jeden Użytkownik może wygrać nagrodę miesiąca raz na 4 miesiące. W przypadku gdy Użytkownik zdobędzie największą ilość Punktów Doświadczenia w kolejnym miesiącu, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym wygrał, to nagroda ta przechodzi na kolejnego Użytkownika z najwyższą ilością Punktów Doświadczenia, aż do momentu zakończenia się okresu przejściowego. Przykład:

 • miesiąc 1 - największą ilość Punktów Doświadczenia zdobył Użytkownik X - wygrywa nagrodę miesiąca.
 • miesiąc 2 - największą ilość Punktów Doświadczenia zdobył ponownie Użytkownik X - w tej sytuacji nagrodę wygrywa Użytkownik Y, który jest drugi na liście rankingowej (o ile nie wygrał nagrody w ciągu 4 poprzednich miesięcy; w sytuacji, jeśli druga osoba wygrała nagrodę w ciągu 4 ostatnich miesięcy, wygrywa ją kolejna osoba, która nie wygrała w ciągu ostatnich 4 miesięcy - proces wyłonienia zwycięzcy trwa do momentu, aż wskazany zostanie user, który nie wygrał nagrody w ciągu ostatnich 4 miesięcy).
 • miesiąc 3-4 - w kolejnych miesiącach obowiązuje procedura opisana w punkcie "miesiąc 2".
 • miesiąc 5 - największą ilość Punktów Doświadczenia zdobył Użytkownik X - wygrywa nagrodę miesiąca (Użytkownik X po 4 miesiącach, włącznie z miesiącem, kiedy wygrał, może ponownie wygrać nagrodę).

12. Zwycięzcy danego tygodnia lub miesiąca ogłaszani są w tygodniu po zakończeniu danego cyklu konkursowego. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest przesłać na wskazany przez Organizator adres mailowe swoje dane adresowe niezbędne do wysyłki nagrody.

W przypadku gdy przez 30 dni od ogłoszenia wyników zwycięzca danego cyklu konkursowego nie prześle swoich danych, nagroda przechodzi na najbliższy cykl konkursowy.

13. Zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, wszelkie przejawy nieuczciwości (zwłaszcza wszelkie próby porozumiewania się w kwestii wzajemnej rywalizacji, próby "ustawiania" konkursu; Gradiatorzy są zabawą indywidualną) będą karane z wykorzystaniem dostępnych metod karania opisanych w Regulaminie. Zabronione jest zwłaszcza spamowanie i umieszczanie treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem w celu zdobycia większej ilości Punktów Doświadczenia. Materiały (tj. komentarze, blogi, wydarzenia) naruszające zasady Regulaminu będą usuwane, a wobec autora będą wyciągane konsekwencje.

14. W Gradiatorach (tygodniowych i miesięcznych) nie mogą brać udziału materiały (m.in. blogi, recenzje, komentarze), które opublikowane zostały wcześniej na PPE.pl. Oba współpracujące portale udostępniają Użytkownikom bardzo zbliżone mechanizmy konkursowe i jednoczesny udział w obu zabawach (tj. Levelomanii  i Gradiatorach) przy wykorzystaniu tych samych materiałów, będzie uznawany za przejaw rywalizacji nie fair, a co za tym idzie, będzie wiązał się z dyskwalifikacją Użytkownika. 

14a. Odstępstwo od zasady opisanej w punkcie 14. ma miejsce w sytuacji, gdy Użytkownik nie chce brać udziału w Gradiatorach, a jedynie zależy mu na przedstawieniu swojego materiału Użytkownikom drugiego portalu. W takiej sytuacji Użytkownik może opublikować materiał, które wcześniej umieścił na PPE.pl. W sytuacji jednak, gdy opublikowane materiały dadzą Użytkownikowi zwycięstwo w tygodniowym lub miesięcznym cyklu konkursowym, zostanie on zdyskwalifikowany i nie będzie miał praw do nagrody. 

Pytania i odpowiedzi:

1. Jak zdobyć Punkty Doświadczenia?

Punkty Doświadczenia przyznawane są za aktywności czynione przez Użytkownika na portalu PSSite.com. Przez aktywności należy rozumieć np. dodawanie komentarzy, komentowanie materiałów, zakładanie dyskusji itp. Punkty Doświadczenia przyznawane są również za Osiągnięcia. Użytkownik zdobywa Osiągnięcia po wykonaniu określonej przez Organizatora czynności, która ma przydzieloną swoją indywidualną ilość punktów (np. zalogowanie się na portal PSSite.com, dodanie określonej liczby komentarzy itp.)

2. Ile Punktów Doświadczenia można zdobyć?

Ilość Punktów Doświadczenia jest nieograniczona. Każdy kolejny PD wpływa na ilość całkowitą punktów i pozwala zdobywać kolejne levele.

3. Ile Punktów Doświadczenia można zdobyć za...

Ze względu na autorski system społecznościowy, który opracowaliśmy, nie ujawniamy listy Aktywności ani listy Osiągnięć. Działanie to służy wyeliminowaniu wszelkich praktyk "nabijania" punktów w celu zdobycia nagrody.

4. Powinienem zdobyć punkt, ale go nie mam...

Punkty za wszelkie aktywności lub Osiągnięcia dodawane są do profilu Użytkownika z 30-sekundowym opóźnieniem. W przypadku braku punktów w profilu prosimy o kontakt mailowy (redakcja@pssite.com). Prosimy jednak pamiętać, że różne aktywności są różnie punktowane, a duże znaczenie ma również to, jakie aktywności zostały wykonane w jakim czasie. Ponadto niektóre aktywności nagradzane są punktami dopiero po zarejestrowaniu danej czynności przed administrację strony (np. dodanie własnego materiału, który musi zostać zaakceptowany przez redakcję).

5. Wygrałem nagrodę, co dalej?

Po zakończonym cyklu konkursowym (tygodniowym lub miesięcznym) redakcja portalu PSSite.com ogłosi oficjalne wyniki z prośbą o przesłanie danych adresowych przez Użytkownika, który wygrał rywalizację w danym cyklu konkursowym.
 

VI Polityka prywatności
 

Informacje o Polityce Prywatności dostępne są tutaj.
 

VII Postanowienia końcowe
 

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę portalu PSSite.com. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej.

2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu PSSite.com po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy redakcja@pssite.com lub listownie: ADVERTIGO S.A., Cedrowa 34, 04-533 Warszawa.

5. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany na dzień 17 marca 2014 roku. 

reklama
Bądźmy w kontakcie
COPYRIGHT © 2006-2018 PSSITE.COM, ALL RIGHTS RESERVED | PPE.PL